Organisation

Förenings organisation

 

Rasklubben Amerikansk Cocker Cirkel (ACC) ingår som medlemsorganisation  i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). ACC ska arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma syften med den i  rasklubben ingående rasen amerikansk cocker spaniel.  Utöver dessa stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av  SSRK och SKK utfärdade föreskrifter. I den mån stadgar för ACC strider mot SSRKs och SKKs stadgar ska ACC:s stadgar  anpassas så att överensstämmelse råder. 

 

Organisations schema

#SKK organisations schema#

 

 

 

 Organissations schema SKK

Verksamhets plan 2021

Verksamhets plan 2021

 

Januari


Februari            Lydnads kul. Tävling via internet

Mars                  Digitalt förenklat Årsmöte

April                  Webbinarium Anatomi / samarbetspartner Agria

Maj                    Viltspårs kurs
                          Webbinarium   Uppfödare/Avelsarbete
Juni                    Officiell utställning Norrköping
                          Inofficiell Noswork tävling / Nosework aktivitet
                          Inofficiell Rallylydnads tävling / Rallylydnads aktivitet
Juli
Augusti             Nationalen utställning
                          KM i önskade grenar

September        Webbinarium Närings lära
Oktober            Webbinarium Medlemsmöte
November         Webbinarium Uppfödare/ Avelsarbete
December

 

På grund av Covid -19 är det en del ändringar i verksamheten mot vad som fanns planerat. Vi hoppas på ett bättre verksamhets år 2022.

Föreningens mål

Mål

ACC, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och SSRKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom.

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Föreningens Verksamhet

 Verksamhet som föreningen ska göra

För att förverkliga sitt mål ska ACC

1.   Informera och sprida kunskap om ACC – dess mål, organisation och arbetsformer

2.  Informera om rasen och dess användningsområden

3.  Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

4.  Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att       bevara och utveckla rasens specifika egenskaper

5.  Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen

 6.  Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga  rasklubbar. 

 7.   Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv

8.   Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning  föreligger

9.   Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete

10.  Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

Föreningens stadgar

Föreningens Vision

 FÖRENINGEN VISION

Skk policy / GDPR

Svenska kennelklubbens policy för sociala medier -Klicka här>>

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Amerikansk Cocker Cirkeln (ACC) lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att ACC lagrar och behandlar dessa, dels med  fullgörande av avtal och dels med ACC berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i  enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Utförlig information gällande ACCs behandling av personuppgifter, finns på https://www.skk.se/pub