Jonna

ORDFÖRANDE

Joanna Haake

styrelsen.acc@outlook.com

 

 

Vice Ordförande

Pia Kråvall Bäckstrand

styrelsen.acc@outlook.com

 

 

 

 

 

Sekreterare

Gisela Wieholm-Backlund

styrelsen.acc@outlook.com

 

 

  

Kassör

Pia Lennholm

styrelsen.acc@outlook.com

 

MarieTmalte 

LEDAMOT

Marie Thorèn

styrelsen.acc@outlook

 

 

 

LEDAMOT

Madeleine Backlund

styrelsen.acc@outlook.com

 

 

 

SUPPLEANT

Britt-Marie Edfors

styrelsen.acc@outlook.com

 

 

 

WEBBANSVARIG

Pia Kråvall Bäckstrand

kontakt.acc@outlook.com

SOCIALA MEDIER

Joanna Haake

kontakt.acc@outlook.com

 

VALBEREDNING (sam)

Yvonne Oinonen Björkman

valberedningen.acc@outlook.com

VALBEREDNING LEDAMOTER

Kristina Larsson         

 

 

REVISOR

Vakant

 REVISOR SUPPLEANT

Peter Larsson

Christina Bredenberg

 

 

 

Styrelsens åliggande

Klubbstyrelsens åligganden

Klubbstyrelsen ska:

1. sköta ACC:s angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRKs stadgar samt SKKs stadgar

2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

3. föra noggranna räkenskaper över ACC:s intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

4. ansvara för ACC:s arkiv och korrespondens

5. verkställa av klubbmötet fattade beslut

6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK

7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till ACC hänskjutna ärenden

8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna

9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie klubbmöte

10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet

11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen

13. vid behov lägga motioner till SSRKs fullmäktigemöte

14. utse delegater till SSRKs fullmäktigemöte

Föreningens olika kommittéer

 

 

KOMMITTÉ ANSVARIG UTSTÄLLNING 

Madeleine Backlund

aktivitet.acc@outlook.com 

 

KOMMITTÉ ANSVARIG JAKT OCH VILTSPÅR

Vakant

aktivitet.acc@outlook.com

 

 

 

 

 

 

KOMMITTÉ ANSVARIG AGILITY, LYDNAD, RALLYLYDNAD

Vakant

aktivitet.acc@outlook.com

 

 

 

 

KOMMITTÉ ANSVARIG FÖR NOSEWORK

Marie Thorén

aktivitet.acc@outlook.com

 

 

 

KOMMITTÉ ANSVARIGA AVEL OCH HÄLSA

Joanna Haake

kontakt.acc@outlook.com

 

 

 

KOMMITTÉ ANSVARIGA SOCIALA MEDIER INKL HEMSIDAN

Pia Kråvall Bäckstrand

Joanna Haake

kontakt.acc@outlook.com

 

 

 

KOMMITEÈ ANSVARIGA UTBILDNING

Marie Thorèn

Joanna Haake

aktivitet.acc@outlook.com