Om ACC

Aktivitetsplanering 2022

Aktivitetsplanering_2022

Föreningens organisation

Rasklubben Amerikansk Cocker Cirkel (ACC) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt i SKK.

ACC ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma syften med den i rasklubben ingående rasen amerikansk cocker spaniel.

Utöver dess stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SSRK och SKK utfärdade föreskrifter. I den mån stadgar för ACC strider mot SSRKs och SKKs stadgar ska ACC:s stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

adobe Organisationsschema

Stadgar

Verksamhet

Föreningens verksamhet enligt stadgar

  1. Informera och sprida kunskap om ACC – dess mål, organisation och arbetsformer
  2. Informera om rasen och dess användningsområden
  3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
  4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
  5. Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen
  6. Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga rasklubbar
  7. Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
  8. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
  9. Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
  10. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

ACCs vision & mål

Vi arbetar enligt föreningens stadgar vad gäller mål och vision för rasen amerikansk cockerspaniel. 

Styrelsen ACC

ACC:s kommittéer

Så här jobbar vi:

Kommittéerna är till för att tillgodose våra medlemmars intresse för specifika grenar och
för att se till att aktiviteter anordnas.

Styrelsen har två representanter som är kontakt-personer för varje kommitté, och ansvarar för att aktiviteterna genomförs.

Alla aktiviteter som inte är gratis för deltagarna ska budgeteras och godkännas av styrelsen innan genomförandet av aktiviteten.

Alla är välkomna att hjälpa till i våra kommittéer!

Maila: aktivitet.acc@outlook.com