Styrelsens åliggande

Klubbstyrelsens åligganden

Klubbstyrelsen ska:

1. sköta ACC:s angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRKs stadgar samt SKKs stadgar

2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

3. föra noggranna räkenskaper över ACC:s intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

4. ansvara för ACC:s arkiv och korrespondens

5. verkställa av klubbmötet fattade beslut

6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK

7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till ACC hänskjutna ärenden

8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna

9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie klubbmöte

10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet

11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen

13. vid behov lägga motioner till SSRKs fullmäktigemöte

14. utse delegater till SSRKs fullmäktigemöte

Föreningens olika kommittéer